ASIANTUNTIJATIETOA JA ARTIKKELEITA

Lantionpohjan ja vatsan lihakset

Kuvaus ja editointi:
Pakarinen – Hämäläinen – AitoKallio – Tallberg

Nuorten endometrioosi

Kuvaus ja editointi:
Pakarinen – Hämäläinen – AitoKallio – Tallberg

Seksuaaliväkivalta

Kuvaus ja editointi:
Pakarinen – Hämäläinen – AitoKallio – Tallberg

Traumaattisesta synnytyksestä toipuminen

Kuvaus ja editointi:
Pakarinen – Hämäläinen – AitoKallio – Tallberg

Endometrioosi

Kuvaus ja editointi: Anna Grenman

Gynekologinen syöpä

Kuvaus ja editointi: Anna Grenman

HIFU myoomien hoito

Kuvaus ja editointi: Anna Grenman

Lapsettomuus

Kuvaus ja editointi: Anna Grenman

Laskeumat ja virtsankarkailu

Kuvaus ja editointi: Anna Grenman

Raskaus ja synnytys

Kuvaus ja editointi: Anna Grenman

Vaihdevuodet

Kuvaus ja editointi: Anna Grenman

UUTTA TUTKIMUSTIETOA

Elämälle ry:n tarkoitus on edistää synnytys- ja naistentautiopin tutkimusta ja siten naisten ja perheiden terveyttä. Tutkimusta tuetaan jakamalla apurahoja, jotka on tarkoitettu alan väitöskirja- ja postdoctutkijoille. Apuraha antaa tutkijalla mahdollisuuden pitää tauon kliinisestä työstä ja keskittyä tutkimustyöhön. Postdoc tarkoittaa vaihetta väitöskirjan jälkeistä vaihetta opiskelussa, jolloin jatketaan tutkimusta itsenäisesti
tai laajemman tutkimusryhmän jäsenenä joko kotimaassa tai ulkomailla.
Koska apurahan hakijoita on huomattavasti enemmän, kuin nyt on mahdollista
sitä jakaa, toivomme Elämälle ry:lle tukeasi apurahojen lisäämiseksi.

 

Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiön apurahat vuonna 2020

 

Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiö on jakanut tänä vuonna apurahoja väitöskirjatutkimukseen. Apurahan saivat Minna Sopo, Marika Kangasniemi,
Tuija Hautakangas ja Mari Kalamo. 

Minna Sopon tutkimuksessa selvitetään veri- ja imusuonten kasvuun vaikuttavien tekijöiden ilmentymistä munasarjakasvaimissa immunohistokemiallisilla värjäyksillä ja kvantitatiivisella reaaliaikaisella PCR-menetelmällä sekä yhdistämällä saadut tulokset syöpäpotilaiden kliinisiin tietoihin sairaudesta ja ennusteesta. Marika Kangasniemi tutkii yhdistelmäehkäisypillereiden vaikutuksesta polykystiseen munasarja oireyhtymään,  pcos:aan.
Tuija Hautakankaan tutkimuksen tavoite on keisarinleikkausten vähentäminen ja alatiesynnytyksien turvallisuuden lisääntymiseen. Mari Kalamon tutkimuskohde on Lynchin Syndrooma ja sen  merkitys gynekologiselle terveydelle ja sairastuvuudelle.

Elämälle ry onnittelee apurahan saajia.
Tutkimusten lyhennelmät ovat luettavissa alempana sivulla.

 

Minna Sopo
Kuopion yliopistollinen keskussairaala

 

Yhteenveto väitöskirjatutkimusaiheesta synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiölle
Veri- ja imusuonten kasvutekijät sekä niiden reseptorit bio-markkereina epiteliaalisen munasarjasyövän diagnostiikassa, leviämisen ja hoidon seurannassa

 

Munasarjasyövän ennuste on gynekologisista syövistä heikoin uusien kohdennettujen hoitomuotojen käyttöönottamisesta huolimatta. Verisuonten uudismuodostus on edellytys syöpäkasvainten kasvulle ja leviämiselle, niinpä verisuonten muodostumista estävä lääkehoito on ollut osa munasarjasyövän ensilinjan hoitoa jo usean vuoden ajan. Hoidon ongelmaksi ovat muodostuneet sen rajallinen teho, resistenssin kehittyminen ja sivuvaikutukset. Hoidon tehon seuraamiseksi ja potilasvalinnan optimoimiseksi ei ole olemassa biomerkkiaineita.

Tässä väitöskirjatutkimuksessa selvitetään veri- ja imusuonten kasvuun vaikuttavien tekijöiden ilmentymistä munasarjakasvaimissa
immunohistokemiallisilla värjäyksillä ja kvantitatiivisella reaaliaikaisella PCR-menetelmällä sekä yhdistämällä saadut tulokset syöpäpotilaiden kliinisiin tietoihin sairaudesta ja ennusteesta. Tutkimuksessa on mukana 139 Kuopion yliopistollisessa sairaalassa leikattua munasarjakasvainpotilasta, joista syöpäpotilaita oli 86. 17:lla oli rajalaatuinen ja 36:lla hyvänlaatuinen kasvain. 16 syöpäpotilaalta tutkittiin kasvutekijät lähtökasvaimen lisäksi myös etäispesäkkeestä. Kaikista kasvaimista määritettiin yhdeksän eri kasvutekijän ilmentyminen sekä kolmen veri- ja imusuonia värjäävän vasta-aineen avulla suonten tiheydet, prosentuaaliset osuudet, koot ja lukumäärät. Väitöstutkimuksen ensimmäisessä osatyössä selvitettiin verisuonten kasvua estävän geenihoidon tehoa koe-eläinmallissa.

Tutkimuksen perusteella verisuonten uudismuodostusta esiintyi runsaammin syöpäkasvaimen etäispesäkkeessä verrattuna lähtökasvaimeen. Eräiden kasvutekijöiden, kuten VEGF-A ja Tie-2 ilmentymisellä sekä imusuonten koolla ja tiheydellä todettiin olevan merkitystä potilaan ennusteeseen ja taudin aggressiivisuuteen. Verisuonten uudismuodostus oli myös vilkkaampaa syöpäkasvaimissa verrattuna raja- ja hyvänlaatuisiin kasvaimiin. 

Tutkimus on laaja kooste veri- ja imusuonten kasvuun vaikuttavien tekijöiden esiintymisestä ja vaikutuksesta munasarjasyövän luonteeseen. Se luo pohjaa verisuonten kasvua estävän hoidon vaikutusten tutkimiselle sekä biomerkkiaineiden ja uusien veri- ja imusuonten kasvua estävien hoitomuotojen kehittämiselle. 

 

Marika Kangasniemi
Oulun yliopistollinen keskussairaala

 

Matala-asteinen tulehdus naisilla: munasarjojen monirakkulaoireyhtymän (PCOS) ja yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käytön vaikutukset

 

Monirakkulainen munasarjaoireyhtymä, PCOS, on yleisin fertiili-ikäisten naisten hormoniaineenvaihdunnan häiriö. Muun muassa lapsettomuuden, sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden ja kohtusyöpäriskin lisäksi tähän oireyhtymään liittyy osoitetusti myös kohonnut matala-asteinen tulehdus. Tulehdustilaa ja sen yhteyttä PCOS-oireyhtymässä havaittuihin oireisiin on tutkittu varsin vähän. PCOS:n oireenmukaisena hoitona käytetään yleisesti yhdistelmäehkäisyvalmisteita, joita ehkäisytarkoituksessa käyttävät miljoonat naiset ympäri maailman. Näissä valmisteissa on pääasiassa käytetty etinyyliestradiolia, jonka on osoitettu lisäävän matala-asteista tulehdusta. Viime aikoina markkinoille on tullut luonnollisempaa estradiolivaleraattia sisältäviä valmisteita. Tähän asti näitä valmisteita vertailevissa tutkimuksissa ehkäisyvalmisteiden progestiinikomponentit ovat olleet erilaisia, joten puhdasta estrogeenivertailua ei ole vielä tähän saakka tehty. 

Tämä väitöskirjaprojekti tutkii sekä PCOS-oireyhtymään että
yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttöön liittyvää tulehdusta. Väitöskirjaohjaajana on dosentti, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Terhi Piltonen, Oulun yliopistosta. Suorittamamme kliinisen lääketutkimuksen avulla saamme uutta tietoa etinyyliestradiolia ja estradiolivaleraattia sisältävien yhdistelmäehkäisyvalmisteiden eroista. Tämän väitöskirjatutkimuksen tulokset voivat mahdollisesti vaikuttaa yhdistelmäehkäisyn hoitosuosituksiin erityisesti naisilla, jotka ovat riskissä matala-asteiselle tulehdukselle. 

 

 

Tuija Hautakangas
Keski-Suomen keskussairaala


Väitöskirjan tavoitteena on selvittää keinoja kiireellisten keisarileikkausten vähentämiseen ja alatiesynnytyksen turvallisuuden parantamiseen. 

 

Ensimmäisessä osatyössä tarkasteltiin tapaus-verrokki- tutkimuksen avulla syitä, mitkä johtavat ensisynnyttäjän synnytyksen pysähtymiseen ja keisarileikkaukseen. Erityisesti tarkasteltiin lihavuuden vaikutusta keisarileikkausriskiin. Tutkimus vahvisti aiempia havaintoja lihavuuden vaikutuksesta synnytyksen etenemisen häiriöihin. Äidin pituus ja ikä vaikuttivat myös alatiesynnytyksen onnistumiseen.  

Suurin osatyö on 1504 synnyttäjän tutkimus, missä synnyttäjä satunnaistettiin joko kohdunsisäiseen (IUP-katetri) tai –ulkoiseen supistusseurantaan synnytyksen aikana. Päätetapahtumina tarkasteltiin operatiivisten synnytysten määrää ja vastasyntyneen vointia. Käsikirjoitus tutkimuksen tuloksista on parhaillaan arviossa kansainvälisessä alamme lehdessä. 

Kolmas osatyö keskittyy aiemmin keisarileikattujen synnyttäjien alatiesynnytysyrityksiin. Analysoimme alatiesynnytyksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä, supistuksia ja sitä, miten IUPC vaikuttaa synnytyksen päätetapahtumiin. Tämä on ensimmäinen tutkimus, missä selviteltiin, lisääkö IUPC:n käyttö kyseisen ryhmän synnytysten turvallisuutta ja auttaako se kohdun repeämisen estämisessä tai tunnistamisessa. 

Neljäs osatyö käsittelee synnyttäjän taustatekijöiden, erityisesti BMI:n, vaikutusta kohdun supistusvoimiin ja –tiheyteen. Tuloksissa on tarkasteltu, miten supistusteho korreloi synnytystapaan ja vastasyntyneen vointiin. 

Kaksi viimeksi mainittua käsikirjoitusta on hiontavaiheessa.
Väitöskirjaa ohjaavat dosentit Outi Palomäki ja Jukka Uotila.

 

 

Mari Kalamo
Tampereen keskussairaala

 

Lynchin Syndrooma – gynekologinen terveys ja sairastuvuus

 

Lynchin syndrooma johtuu periytyvistä mutaatioista MMR- eli mismatch repair – geeneissä MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 ja MLH3. Nämä geenit osallistuvat soluissa DNA-vaurioiden korjaukseen ja niiden mutatoituminen voi johtaa nopeutuneeseen syövän kehittymiseen DNA-vaurioiden seurauksena.

Koska Lynchin syndroomassa on suuri kohdunrungon syövän kehittymisen riski, on naisille, joilla geenimutaatio on diagnosoitu, suositeltu ja toteutettu säännöllistä gynekologista seurantaa. 

Lynchin syndroomaan liittyvää geenimutaatiota kantavien naisten on todettu hyötyvän ennaltaehkäisevistä kohdunpoistoista, jotka yleensä tehdään kun raskauksia ei enää toivota, tai viimeistään vaihdevuosi-iässä.

Halusimme väitöskirjatyössäni selvittää kohdunrungon syövän yleisten riskitekijöiden vaikutusta kohtusyövän riskiin naisilla, joilla on Lynchin syndroomaan liittyvä geenimutaatio. Lisäksi tutkimme mutaationkantajien näkökulmaa seurannasta ja ennaltaehkäisevien kohdunpoistojen päätöksenteosta sekä  geenimutaation löytymisen psykososiaalisia vaikutukset ja vaikutuksia lisääntymisterveyteen.

Väitöskirjan kolme ensimmäistä osatyötä on julkaistu. Ensimmäinen ja toinen osatyö käsittelevät kohdunrungon syövän yleisten riskitekijöiden vaikutusta Lynchin syndroomaan liittyvän geenimutaation kantajien kohtusyöpäriskiin. Näiden vaikutuksessa ei havaittu merkittäviä eroja ei-perinnölliseen kohtusyöpään sairastuneisiin verrattuna. Kolmas osatyö esittelee mutaationkantajien näkökulmaa seurantaan ja ennaltaehkäisevään kohdunpoistoon ja etsii kohdunpoistopäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Neljäs osatyö on kirjoitusvaiheessa ja siinä kuvaillaan mutaationkantajuuden vaikutuksia naisten lisääntymisterveyteen, perhesuhteisiin ja kehonkuvaan.    

 

Elämälle ry jakaa Potilaan ääni -apurahan 2019 ennenaikaisen synnytyksen tutkimukseen

 

Apuraha on tarkoitettu väitöskirjatutkimukseen lääketieteen lisensiaatille synnytysten ja naistentautien alalla. Potilaan ääni -apuraha perustuu spontaaneihin lahjoituksiin, joihin on liittynyt toive tuettavista tutkimuskohteista.
Tällä kertaa apuraha kohdistetaan ennenaikaisen synnytyksen tutkimukseen.

 

 

Vuoden 2018 apurahan saivat erikoistuva lääkäri Minttu Venetkoski sekä Naistentautien ja synnytysten erikoislääkärit Jaana Seikkula, Rauni Klami ja Riikka Niemi. Elämälle ry onnittelee ja kiittää heitä upeasta tutkimustyöstä!

Jaana Seikkula

LL, Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, lisääntymislääketieteen lisäkoulutus

Pakastealkiohoitojen ennusteeseen vaikuttavat tekijät

Rauni Klami

LL, Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, lisääntymislääketieteen lisäkoulutus

Non-obstruktiivinen azoospermia

Minttu Venetkoski

LL, erikoistuva lääkäri, naistentaudit ja synnytykset

Vaihdevuosi-iän hormonihoidon vaikutus sydän- ja verisuonisairauksien riskiin

Riikka Niemi

LL, Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri

Munasarjakasvaimien preoperatiivinen diagnostiikka

MITEN AUTAMME

Jokaisella pitäisi olla oikeus hyvään hoitoon. Mahdollisimman hyvä hoito vaatii jatkuvaa tutkimusta ja siihen tarvitaan rahaa. Keräämme varoja tutkimukselle. Se on tehokkaan ja turvallisen hoidon perusta. Varat ohjataan synnytysten ja naistentautien tutkimukseen. Hoitojen kehittämiseksi on tärkeää tukea tutkimusprojekteja ja avustamme myös tutkimukseen tarvittavissa laitehankinnoissa.

SYNNYTYS/RASKAUS

raskaus

KOHDUNKAULASYÖPÄ

tutkija_2

HEDELMÖITYSHOIDOT

kosketus

ENDOMETRIOOSI

hoitaja