Elämälle ry:n

TIETOSUOJASELOSTE

 

Elämälle ry on sitoutunut noudattamaan kaikessa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ((EU) 2016/679, jäljempänä ”Tietosuoja-asetus”).

Elämälle ry käsittelee henkilötietoja lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. Henkilötietoja kerätään vain tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten sekä vain käsittelyn tarpeen edellyttämässä laajuudessa.

Elämälle ry päivittää keräämiänsä henkilötietoja aina tarvittaessa sekä säilyttää henkilötietoja tunnistettavassa muodossa vain niin kauan kuin se on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

Kaikkia henkilötietoja käsitellään turvallisesti ja luottamuksellisesti. Tarkempia tietoja Elämälle ry:n käsittelemien henkilötietojen käsittelystä löydät alta.

1. REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

Elämälle ry, kotipaikka Helsinki.
Osoite: Naistenklinikka Haartmaninkatu 2, 00029 HUS, HELSINKI
sähköposti: info@elamalle.fi

2. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Valokuva voidaan katsoa henkilötiedoksi, mikäli valokuvasta on mahdollista tunnistaa luonnollinen henkilö. Elämälle ry käsittelee produktioidensa harjoituksista ja esityksistä otettuja valokuvia markkinoidakseen tulevia produktioita, esityksiä ja aktiviteetteja.

Henkilötietojen käsittely perustuu Tietosuoja-asetuksen 6(1)a artiklassa mainittuun rekisteröidyn suostumukseen. Alle 18-vuotiaiden lasten osalta Elämälle ry edellyttää vanhemman tai huoltajan suostumusta.

Henkilötietoja ei käsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

3. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Elämälle ry säilyttää kerättyjä henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen tulevien produktioiden, aktiviteettien ja esitysten markkinoimiseksi sekä tarkistaa säännöllisesti henkilötietorekisterissä olevien henkilötietojen tarpeellisuuden poistaakseen sellaiset henkilötiedot, joiden käsittelylle ei enää ole tarvetta yllä mainittuja tarkoituksia varten.

Rekisteröity voi lisäksi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa olemalla yhteydessä Elämälle ry sekä pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista alla kohdassa 7. määritellyllä tavalla.

4. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS

Henkilötietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille sekä medialle kohdassa 2. määriteltyjä tarkoituksia varten. Muilta osin henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

5. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO EU/ETA -ALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei nimenomaisesti luovuteta EU/ETA -alueen ulkopuolella sijaitseville tahoille.

6. TIETOTURVA

Kaikki henkilötiedot säilytetään elektronisessa muodossa kolmannen osapuolen tarjoamilla servereillä. Elämälle ry:lla on käytössään asianmukaiset tietoturvajärjestelmät, jotta kerättyjä henkilötietoja voidaan suojata Tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla. Elämälle ry varmistaa, että rekistereihin ei voi päästä ilman lupaa, rekistereitä ei käsitellä laittomasti, eikä niihin kohdistu haittaa.

Mikäli Elämälle ry:lle aiheutuu vahinkoa, tuhoa tai muuta vastaavaa haittaa, jolla voi olla vaikutusta käsiteltäviin henkilötietoihin ja jota Elämälle ry ei kohtuudella olisi voinut ehkäistä, Elämälle ry tiedottaa rekisteröityjä välittömästi soveltuvien lakien vaatimusten mukaisesti. Elämälle ry ei ole kuitenkaan vastuussa tällaisista ennustamattomista tapahtumista.

7. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyillä on seuraavat oikeudet suhteessa henkilötietoihinsa:

  • Pääsy itsestään kerättyihin henkilötietoihin;
  • Oikeus tietojensa oikaisemiseen;
  • Oikeus tietojensa poistamiseen;
  • Oikeus tietojensa käsittelyn rajoittamiseen;
  • Oikeus tietojensa siirtämiseen;
  • Oikeus vastustaa tai rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä; ja
  • Oikeus kieltää automaattinen päätöksenteko.

Mikäli rekisteröity haluaa käyttää näitä oikeuksiaan, hänen tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse, osoitteeseen info@elamalle.fi. Elämälle ry pyrkii vastaamaan kaikkiin pyyntöihin mahdollisimman nopeasti.

Lisäksi

Tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu rekisterinpitäjän toimista tietosuojan valvontaviranomaiselle. Kantelu voidaan tehdä erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa rekisteröidyn vakinainen asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee taikka Tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut. Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa www.tietosuoja.fi.